Lima Puluh sahabat Pembela Rasulullah

Bagikan

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on email

LIMA PULUH SAHABAT PEMBELA RASULULLAH
1. Abu Bakar Ash-Shiddiq
2. Umar Bin Khathab
3. Usman Bin Affan
4. Ali Bin Abi Thalib
5. Utbah Bin Ghazwan
6. Tsabit Bin Qeis
7. Usais Bin Hudlair
8. Abdurrahman Bin `Auf
9. Abu Jabir, Abdullah Bin Amr Bin Haram
10. Amir Ibnul Jamuh
11. Habib Bin Zaid
12. Abdullah Bin Amer Bin Ash
13. Abu Sufyan Bin Harits
14. Imron Bin Husen
15. Salamah Bin Al-Akwa`
16. Abdullah Bin Zubair
17. Abdullah Bin Abbas
18. Abbad Bin Bisyir
19. Suheil Bin Amar
20. Abu Musa Al-Asy`Ari
21. Abdullah Bin Amr
22. Abdullah Bin Mas`ud
23. Suhaib Bin Sinan
24. Abu Dzar
25. Abu Hurairah
26. Abu Ubaidah Bin Jarrah
27. Hatib Bin Abi Bal Ta`ah
28. Ikrimah Bin Abu Jahal
29. Kholid Bin Sa`id Bin `Ash
30. Khaulah Binti Al-Azur
31. Khubaib Bin Isaf
32. Miqdad Bin Aswad
33. Mish`ab Bin Umair
34. Mu`adz Bin Harits
35. Mu`adz Bin Jabal
36. Mujadzdir Abdullah Bin Ziyad
37. Mus`ab Bin Umair
38. Qotadah Bin Nu`man
39. Sa`ad Bin Abi Waqash
40. Sa`ad Bin Ubadah
41. Shafwan Bin Wahab
42. Syamas Bin Utsman
43. Thalhah Bin Ubaidillah
44. Thufail Bin Amr Ad-Adusy
45. Ukasyah Bih Mihshan
46. Ummu Amarah Binti Ka`ab
47. Zaid Bin Haritsah
48. Abdurrahman Bin Abi Bakar
49. Ubai Bin Ka`ab
50. Usamah Bin Zaid

Bagikan

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on email

Subscribe & Dapatkan Update Terbaru

Pondok Pesantren Darunnajah

Berita Terkait

blank
Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta

Nasihat Untuk Guru Baru 2020

via IFTTT NASIHAT DAHSYAT PA KYAI UNTUK CALON ALUMNINasihat Syeikh Dr. Sa’ad bin Nashri As Syatsri untuk Santri[Celoteh Santri] Nasihat ketua JQ kepada anggotanya[Celoteh Santri]